Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, сагласности Министарства здравља, бр. 112-01-383/2019-02 од 10.04.2019.године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОНКОЛОГИЈИ – 1 извршилац,

За потребе Службе за педијатријску онкологију.

 

Услови за заснивање радног односа:

Високо образовање из области медицине:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,
 • здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,
 • пробни рад у трајању од 6 месеци.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,
 • фотокопију лиценце,

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

  

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Даница Грујичић