Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18), Одлуке о расписивању конкурса бр.1474 од 30.09.2019.године и Сагласности Министарства здравља бр.112-01-1054/2019-02 од 16.09.2019.године, за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) немедицинског административног радника са средњом стручном спремом, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време

1 (једног) контисте

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место:

- контиста

II

Услови за заснивање радног односа:

1.завршена средња економска школа;

2.познавање Microsoft Office пакета;

3.радно искуство у установи која обавља здравствену делатност у трајању од најмање 18 месеци;

4.способност за обављање следећих послова који улазе у опис радног места:

       - контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне;

  

 • саставља налоге за књижења у главној књизи;
 • припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна;
 • припрема податке за израду финансијског плана;
 • контролише обраду, контирање и припрему за књижење;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • врши усклађивање међусобно зависних конта;
 • попуњава обрасце завршних рачуна и периодичних обрачуна;
 • пружа техничку подршку у припреми појединачних аката;
 • води прописане евиденције;
 • води робно књиговодство;
 • одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са прописима;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа;

 

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој економској школи;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, као и на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ИВАЊИЦА

ВД директора

др Мирослав Поповић