Здравствени центар Косовска Митровица

                На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05; 61/05; 54/09; 32/13 ,75/14,13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), члана 22. Статута Здравственог центра Косовска Митровица, Закључка 51 број 112-10323/2018 од 29.10.2018.године и 51 број 112-9724/2019 од 27.09.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Сагласности Министарства здравља  РС бр.112-01-1270/2018-02 од 25.09.2019.године и 112-01-1185/2019-02 од 02.10.2019.године, чл.10 -13.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Косовска Митровица бр.1681 од 26.03.2018 године, а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Косовска Митровица за 2018.годину бр.112-01-200/2018-02, в.д.Директора Здравственог центра Косовска Митровица,  расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                    Оглашава се потреба пријема у радни однос за 17 доктора медицине , 32 здравствена радника са средњом стручном спремом и 2 немедицинска техничка и помоћна радника са средњом стручном спремом -возачи ,за рад са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за следећа радна места и организационим јединицама:

 

1.     За примарни ниво здравствене заштите Здравственог центра:


                                    1а)ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 13  извршилаца и то:

 

за потребе ОЈ Дом здравља Кос.Митровица - 6 извршилаца ,

за потребе ОЈ Дом здравља Зубин Поток - 3 извршилаца,

за потребе ОЈ Дом здравља Лепосавић -4 извршилаца;

 

   Опис послова:

- превентује, дијагностикује и лечи болести, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- ради у превентивним саветовалиштима;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-за свој рад одговоран је Начелнику службе.

Услови:

·        Високо образовање –Медицински факултет VII/1:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

·        положен стручни испит;

·        лиценца;

 

1б) МЕДИЦИНСКА СЕСТРАТЕХНИЧАР у амбуланти -3  извршилаца и то:

 

за потребе ОЈ Дом здравља Кос.Митровица - 1 извршилац ,

за потребе ОЈ Дом здравља Зубин Поток - 1 извршилац,

за потребе ОЈ Дом здравља Лепосавић -1 извршилац;

 

Опис послова:

 

–  пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

–  у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада; –  припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

 –  учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

–  у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; –  врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко - лабораторијске прегледе;

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри /техничару службе.         

 

Услови:

 • средња медицинска школа,општи смер ,(IVстепен);
 • положен стручни испит
 • лиценца .

1в) ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у дијагностици     -    1извршилац  и то:

 

за потребе за потребе ОЈ Дом здравља Кос.Митровица ;

 

Опис послова:

-узима и обележава биолошки материјал, центрифугира, припрема и поставља потребни лабораторијски прибор за рад, сарађује са радницима високе и више стручне спреме у техничком извођењу анализa;

- ради на биохемијским и другим анализаторима, учествује у извођењу анализа следећег биолошког материјала: урина, крви  и другог биолошког материјијала;

- пише и изводи лабораторијске анализе у интерни и главни протокол;

- води све врсте евиденција и исписивања потребних рачуна које захтева служба заједничких послова;

-за свој рад одговара начелнику службе и главном лаборанту.

 

Услови:

 • средња школа,  смер лабораторијски техничар (IVстепен);
 • положен стручни испит .

2. За секундарни ниво здравствене заштите Здравственог центра:

 

2а) ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 4 извршиоца за потребе ОЈ Болница и то :

за потребе Службе гинекологије и акушерства -1 извршилац;

за потребе Службе интерне медицине -1 извршилац;

за потребе Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима - 1 извршилац,

за потребе Службе за пнеумофтизиологију - 1 извршилац;               

Опис послова:

 

- превентује, дијагностикује и лечи болести, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- спроводи здравствену заштиту становништва;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- збрињава пацијенте након нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање ургентне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-за свој рад одговоран је Начелнику службе.

Услови:

·        Високо образовање –Медицински факултет VII/1:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

·        положен стручни испит;

·        лиценца;

 2б) МЕДИЦИНСКА СЕСТРАТЕХНИЧАР на осталим болничким одељењима – 13 извршилаца и то:

 за потребе Службе опште хирургије – 2 извршилаца 

 за потребе Службе за ортопедије са трауматологијом– 2 извршилаца

за  потребе Службе интерне медицине– 4 извршилаца 

 

за  потребе Службе за кожне и венеричне болести– 1 извршилац

 

за  потребе Службе за урологију– 1 извршилац 

 

за потребе Службе за пнеумофтизиологију - 1 извршилац;

 

за потребе Службе за психијатрију и неурологију – 2 извршилаца

 

Опис послова:

 

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;    

 -обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; - примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; - врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;

 - учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; - припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри /техничару службе.           .

 

Услови:

 • средња медицинска школа,општи смер , (IVстепен);
 • положен стручни испит
 • лиценца .

 

 

 2 в) МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  – ТЕХНИЧАР интензивне неге нивоа 2  -    3  извршиоца

 

за потребе Службе анестезије са реаниматологијом и интензивном негом;

 

Опис послова:

Спроводи интензивну негу пацијената и учествује као део тима у спровођењу  свих медицинских поступака интензивног лечења. Прати, контролише и евидентира  виталне параметре пацијената и обавештава лекара о њиховом току. Помаже при преносу и враћању пацијената из операционе сале и при одвожењу на прегледе. Припрема пацијенте и прибор за спровођење медицинских дијагностичких и терапијских мера и  непосредно учествује у њиховом спровођењу. Асистира доктору при спровођењу медицинских интервенција и мера. Припрема пацијента за оперативни захват (психичка, клиничка, физичка, медикаментозна). Обавља пријем и отпуст пацијената, одређује им хигијенске поступке и негу и лично их спроводи .Стара се о исхрани пацијената; Збрињава умрле у болесничкој соби и врши попис њихових личних ствари Стара се о правилној примении проверава техничку исправност апарата и прибора. Сређује, чисти, пере и стерилише прибор и сву апаратуру. Доноси лекове и други потрошни материјал и стара се о допуни материјала и прибора који се користе у интензивној нези и води евиденцију њиховог утрошка.

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри /техничару службе.           .

 

Услови:

 • средња медицинска школа,општи смер , (IVстепен);
 • положен стручни испит
 • лиценца .

 

2г) ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА -2 извршилаца за потребе Службе за гинекологију и акушерство -Акушерско одељење;  

 

 Опис послова:

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијенткињама у породилишту, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;    

 -обавља медицинске мере код пацијенткиња у поступку неге, терапије и дијагностике - примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; - врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;

 - учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; - у породилишту припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри /техничару службе.           

 

Услови:

 • средња медицинска школа,  гинеколошко акушерски смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

2д) МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ - 2 извршилаца

за потребе Службе за гинекологију и акушерство-Гинеколошко одељење;  

 

Опис послова:

 

Обавља негу пацијената и стара се за њено адекватно спровођење; Обавља мање сложене медицинске радње у вези неге, терапије, дијагностике и рехабилитације као део тима у области оперативне и конзервативне гинекологије, патологије трудноће и у породилишту. Врши припрему пацијената за оперативни захват (психичка, клиничка, физичка, медикаментозна), дијагностичке и терапијске мере и предузима неопходне медицинске радње у циљу спровођења дијагностичких и терапијских мера. Учествује и помаже при преносу пацијената до операционе сале и на одељење. Асистира лекару при интервенцијама и прегледу.Обавља пријем и отпуст  пацијеанта  и спроводи хигијенске поступке.Врши поделу терапије. Стара се о исхрани пацијената, контролише дијете, храни тешке болеснике и контролише рад сервирки. Доноси потрошни материјал и лекове из апотеке. Прати тешке пацијенте при одласку на консултације и прегледе унутар установе и ван ње. Припрема санитетски материјал, дезинфикује прибор и инструменте и припрема за стерилизацију

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри /техничару службе.     

    

 Услови:

 • средња медицинска школа, општи или  гинеколошко акушерски смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

2ђ) МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ - 1извршилац

за потребе Службе нефрологије са хемодијализом;  

 

Опис послова:

Обавља послове припреме за спровођење хемодијализе/ перитонеалне дијализе (у даљем тексту “дијализа”). Обавља интензивну и другу негу пацијената који се подвргавају дијализи. Учествује у психолошкој припреми пацијента за спровођење дијализне терапије  и давању инструкција о понашању током трајања терапије и ван ње. По укључењу пацијента на дијализу проверава све параметре од значаја за безбедност пацијената. Контролише и прати виталне знаке пацијента. Припрема све што је потрбно за искључење пацијента са дијализе. Збрињава пацијента по искључењу са дијализе. Узима потребне узорке за лабораторијске анализе.  Стара се и контролише исправност опреме и апарата и врши њихово дезинфиковање. Ради на сопственом стручном усавршавању и учествује у спровођењу обуке и оспособљавања сестринског кадра. Доноси лекове и други потрошни материјал и стара се попуни материјала и прибора који се користе у дјализи  и води евиденцију њиховог утрошка.

-за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и главној сестри /техничару службе.     

 

Услови:

 • средња медицинска школа, општи смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

 2е) ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у дијагностици     -    1извршилац  

за потребе Службе за лабораторијску дијагностику;

 

Опис послова:

 

-узима и обележава биолошки материјал, центрифугира, припрема и поставља потребни лабораторијски прибор за рад, сарађује са радницима високе и више стручне спреме у техничком извођењу анализa;

- ради на биохемијским и другим анализаторима, учествује у извођењу анализа следећег биолошког материјала: урина, крви  и другог биолошког материјала;

- пише и изводи лабораторијске анализе у интерни и главни протокол;

- води све врсте евиденција и исписивања потребних рачуна које захтева служба заједничких послова;

-одговоран је за идентитет узетог и обележеног биолошког материјала;

-за свој рад одговара начелнику службе и главном лаборанту.

 

Услови:

 • средња школа,  смер лабораторијски техничар (IVстепен);
 • положен стручни испит .

   2ж) ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР    -   2 извршилаца

за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

 

  Опис послова:

- самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и   рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

 - прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

 - прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

- пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђење вежби.

-за свој рад одговара начелнику службе и главном физиотерапеуту службе.

 

Услови:

 • средња медицинска школа, физиотерапеутски смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

             

                                                              

   2з)  ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР    -   1 извршилац

за потребе Службе за фармацеутску делатност- Болничка апотека.

 

  Опис послова:

Обавља све послове и задатке из домена своје струке у складу са садржајем рада службе. Учествује у  пријему и допремању лекова, санитетског и другог потрошног медицинског материјала у болничку апотеку; врши њихово распоређивање на одговарајућа места; Стара се о правилном смештању и адекватном чувању лекова и медицинског  потрошног материјала као и роковима трајања; Самостално припрема и издаје требована дезинфекциона средства , санитетски и други потрошни материјал за потребе организационих јединица. Води прописане евиденције о  примљеном и издатом потрошном материјалу и оверава листе требовања. Под надзором фармацеута припрема требоване лекове за потребе организационих јединица и води одговарајуће евиденције о примљеним и издатим лековима. Ради на сопственом стручном усавршавању и учествује у спровођењу обуке и оспособљавања новозапослених фармацеутских техничара. Стара се о хигијени радних површина и простора. Предузима потребне мере и радње за спречавање интрахоспиталних инфекција, спроводи хигијенско-епидемиолошке мере и мере заштите на раду. Стара се о правилној примени, исправности  и одржавању опреме. Обавља и друге послове из своје струке и захтева радног места по налогу непосредног руководиоца. За свој рад непосредно одговара главном техничару/сестри службе.

 

Услови:

 • средња медицинска школа, фармацеутски  смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

   2и)МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕЊУ - 1 извршилац

за потребе Службе за инфективне болести.

 

  Опис послова:

 

Обавља општу негу пацијената и стара се за њено адекватно спровођење.Обавља и мање сложене медицинске радње у вези терапије, дијагностике и рехабилитације.. Асистира лекару при интервенцијама и прегледу. Обавља пријем и отпуст пацијната и спроводи хигијенске поступке. Врши поделу терапије. Учествује у расподели хране пацијентима; Контролише дијете, храни тешке пацијенте и контролише рад сервирки. Доноси потрошни материјал и лекове из апотеке. Прати тешке пацијенте при одласку на консултације и прегледе унутар установе и ван ње. Спроводи антирабичну заштиту пацијената. Припрема санитетски материјал, дезинфикује прибор и инструменте и припрема за стерилизацију.За свој рад непосредно одговара главном техничару/сестри службе.

 

Услови:

 • средња медицинска школа, општи смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

2ј)   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХ.  У  УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА  И  РЕАНИМАЦИЈИ     ( Пријемна хируршка служба) - 1 извршилац

за потребе Службе за пријем на болничко лечење и збрињавање ургентних стања.

 

  Опис послова:

Врши тријажу пацијената према степену хитности. Учествује као део тима у спровођењу дијагностичко-терапијских процедура при пријему и збрињавању ургентних стања. Асистира при изношењу тешко оболелих или повређених пацијената из возила и уношењу у просторије службе. Врши припрему пацијената за дијагностичке и терапијске мере и предузима неопходне медицинске радње у циљу спровођења дијагностичких и терапијских мера. Асистира лекару при интервенцијама и прегледу.Прима пацијенте и спроводи хигијенске поступке и санитарну обраду.Врши поделу терапије. Доноси потрошни материјал и лекове из апотеке. Прати тешке пацијенте при одласку на консултације и прегледе унутар установе. Припрема санитетски материјал, дезинфикује прибор и инструменте и припрема за стерилизацију.

За свој рад непосредно одговара главном техничару/сестри службе.

 

Услови:

 • средња медицинска школа, општи смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

   2к)МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - 1 извршилац

за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

 

  Опис послова:

 

Обавља све послове и задатке из домена своје струке у складу са садржајем рада службе. Припрема пацијенткињу и медицинску документацију за предвиђену радиолошку дијагностику -мамографију. Утврђује идентитет  пацијенткиње, врши тријажу према степену хитности и врсти прегледа,  узима анамнестичке и друге потребне податке од значаја за спровођење дијагностичког поступка . Асиситира радиологу при обављању свих радиолошких прегледа мамографије. Стара се о правилној примени, исправности  и одржавању опреме. Сарађује са главним техничарем службе/одсека у доношењу плана рада, плана годишњих одмора, плана набавки и изради извештаја о раду службе. Предузима потребне мере и радње за спречавање интрахоспиталних инфекције, спроводи хигијенско-епидемиолошке мере и мере заштите на раду. Води прописану медицинску и другу документацију. Обавља и друге послове из своје струке и захтева радног места по налогу непосредног руководиоца. За свој рад непосредно одговара главној сестри/ техничару одељења и одговорној сестри/техничару одсека.

 

Услови:

 • средња медицинска школа, општи смер (IVстепен)
 • положен стручни испит
 • лиценца .

   2л) ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА - 2 извршилаца

за потребе Службе за техничке и помоћне послове-Одсек за превоз и транспорт.

 

  Опис послова:

- врши хитан санитетски превоз пацијената;

- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

- помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

- управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

- - рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;

- надзире исправност функције система за оксигенацију

- при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

- води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

- одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

- у случају удеса обавезно обавештава надлежну Полицијску управу

- материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

 

Услови:

 • средње образовање (IVстепен)
 • возачка дозвола Б категорије

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013,75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Косовска Митровица.

                                                                           

3.

Заинтересовани кандидати подносе:

·        пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

·        оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

·        оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту

·        потврду о запослењу или волонтирању у области здравствене заштите , уколико је кандидат има;

·        уверење о држављанству РС;

·        извод из матичне књиге рођених;

·        лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива  радни однос                                                                

4.

Приликом заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:

 • уверење да се против њега не води  кривични поступак (уверење издаје суд).

5.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу  користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне послове  Здравственог центра Косовска Митровица.

6.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

Оглас ће бити обjављен и на web страници Здравственог центра Косовска Митровица (www.kbckm.rs), на огласним таблама Здравственог центра Косовска Митровица и код  Националне службе за запошљавање Косовска Митровица .

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиваће директор Здравственог центра Косовска Митровица.

Одлуку о коначном избору кандидата донеће Директор Здравственог центра Косовска Митровица,  у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли и web страници Здравственог центра Косовска Митровица (www.kbckm.rs).

 

  Кандидати који не буду изабрани, неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

                                                                        

8.

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично на писарници Здравственог центра, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Здравствени центар, ул.Анри Динана бр.10.

 

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.  

 

 

 

в.д. Директора

Здравственог центра

др Милан Ивановић