Специјална болница "Сокобања"

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС 1/2015), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-2007/1 од 02.10.2019. године расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, ради замене запосленог на неплаћеном одсуству, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

  1. Техничара инвстиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме............................................... 1 извршилац.

 

II

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            - средње образовање електротехничке струке, V или IV степен стручне спреме.

 

III

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

            -оверену фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал или оверена фотокопија)  

            -кратку биографију.

 

IV

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

            Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

            Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА,

др Весна Милановић