Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/18.) и Кадровског плана Установе, расписује се

 

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

  1. једног извршиоца на радном месту спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима, на одређено време ради замене одсутног запосленог, са пуним радним временом.

 

 

Услови: завршена основна школа, без обзира на искуство.

 

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.
Уз пријаву приложити:

 

  • Кратку биографију,
  • Диплому или потврду (фотокопија) завршене школе која се тражи огласом

 


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                          

Пријаве се подносе непосредно у управи  или поштом на адресу:

 

Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.

         
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић