Клиничко болнички центар Приштина

На основу члана 7-9 ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Р.С., Аутономона покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.” бр.106/18), члана 24-27 и чл. 192. Закона о раду (“Службени гласник Р.С.” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 95/18) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, в.д. директора КБЦ Приштина-Грачаница расписује:

 

К О Н К У Р С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

 1. Доктор медицине за рад на одељењу педијатрије КБЦ Приштина-Грачаница-1 (један) извршилац
 2. Доктор медицине за рад на одељењу опште хирургије - 2 (два) извршиоца
 3. Специјалиста максилофацијалне хирургије на одељењу максилофацијлане хирургије – 1 (један) извршилац
 4. Доктор медицине на одељењу неурологије - 1 (један) извршилац
 5. Доктор медицине за рад на одељењу гинекологије - 1 (један) извршилац
 6. Доктор медицине за рад у служби анестезиологије са реаниматологијом – 2 (два) извршиоца.      
 7. Доктор медицине на одељењу кардиологије – 1(један) извршилац

 

Услови под редним бројем 1, 2, 4, 5, 6 и 7 :

Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испуњавати и следеће услове:

 • Завршен Медицински факултет,
 • Стручни испит,
 • Лиценца за рад.

     

Услови под редним бројем 3 :        

 • Завршен Стоматолошки факултет
 • Положен специјалистички испит
 • Лиценца за рад

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњености услова конкурса:

 • Фотокопија дипломе о стеченом образовању,
 • Уверење о положеном стручном испиту, односно уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место под редним редним бр.3
 • Решење о упису у одговарајућу Комору,
 • Лиценца за рад,
 • Фотокопију важеће личне карте и личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e - mail адресом,
 • Доказ о радном стажу односно доказ/потврду о волонтерском стажу (уколико кандидати имају радно искуство, укључујући и доказ о стручном усавршавању уколико су уписани на специјалистичке студије).

 

Кандидат који уђе у ужи избор може бити позван на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.     

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 

 • Доказ о здравственој способности за рад на наведеним условима,
 • Уверење да се против кандидата не води кривичан поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,
 • Уверење да кандидат није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а) не старије од 6 месеци.
 • Уверење о држављанству Р.С.

 

Конкурс се објављује код Националне службе за запошљавање , на веб страници Министарства здравља Р.С. као и на веб страници КБЦ Приштина-Грачаница.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији  „Послови “ Националне службе за запошљавање .    

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

 

Пријаве са траженом документацијом се подносе лично у архиву КБЦ Приштина-Грачаница или путем поште на адресу:

КБЦ Приштина-Грачаница, Драгана Ристића бб, 38205 Грачаница, са назнаком “Пријава за конкурс”.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

КБЦ Приштина -Грачаница

Проф. др Братислав Лазић