Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 11611  од                    04.10.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

           ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................ 1 извршилац

ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима......................... 1 извршилац

ОЈ Општа болница  Ужице-Истурено одељење у Пожеги

 1. Медицинска сестра техничар у кућном лечењу и нези ............................................ 1 извршилац

ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Сервирка ....................................................................................................................... 1 извршилац

         

      

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима–IV степен стучне спреме ,завршена средња медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке –I или II степен стеучне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи односно факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић