Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 11584 од

04.10.2019.год  ,а на основу Измене кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.год. број 112-01-607/2019-02 од 16.09.2019.године, Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                               

       

 

                   ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине специјалиста патологије ......................................................... 1 извршилац
 2. Виша медицинска сестра техничар ....................................................................... 1 извршилац
 3. Виша медицинска сестра техничар гинекологшко акушерског смера ................. 2 извршиоца
 4. Медицинска сестра техничар општи смер ............................................................ 2 извршиоца
 5. Лабораторијски техничар ...................................................................................... 2 извршиоца

        

                   

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине специјалиста патологије – VII/1 степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен специјалистички испит из одгопварајуће гране медицине,важећа лиценца
 • За радно место виша медицинска сестра техничар - VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа смер медицинска сестра ,важећа лиценца и положен стручни испит
 • За радно место виша медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа смер акушерски ,важећа лиценца и положен стручни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар - IV степен стручне спреме,завршена  медицинска школа смер медицинска сестра ,важећа лиценца и положен стручни испит
 • За радно место лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме,завршена  медицинска школа смер лабораторијски техничар ,важећа лиценца и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. Школи
 • Оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић