Апотекa Сента

На основу члана 115., 116. и 119. става 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ 25/2019) и члана 18., 22. и 26. става 1. тачка 9. Статута Апотеке Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 20/2010, 25/2012 и 27/2016), Управни одбор Апотеке Сента на својој седници одржаној  дана 23. септембра 2019. године

 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА  АПОТЕКЕ СЕНТА

 

 I Подаци о здравственој установи:

 

Апотека Сента, 24400 Сента, ул. Танчић Михаља бр. 2/а

 

II Место рада:

 

24400 Сента, ул. Танчић Михаља бр. 2/а, Апотека Сента

 

III Радно место које се попуњава и опис послова:

 

Директор Апотеке Сента

 

Опис послова је садржан у члану 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ 25/2019) и члану 16. Правилника о организацији и систематизацији послова (радних места) у Апотеци Сента који нису у супротности са Законом о здравственој заштити.

 

IV Услови за именовање директора:

 

За директора Апотеке Сента може бити именовано лице које испуњава услове наведене у члану 115., осим тачке 2. става 1. и става 3. Закона о здравственој заштити  („Сл. гласник РС“  25/2019).

 

V Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере:

 

Познавање Закона о здравственој заштити, организационе способности и вештине комуникације, познавање рада на рачунару, познавање мађарског језика и писма који је у сужбеној употреби у општини - увидом у податке из пријаве и усмено.

 

VI  Aдреса на коју се подноси пријава:

Апотека Сента, 24400 Сента, ул. Танчић Михаља бр. 2/а са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора Апотеке Сента“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Ибоља Поша, председник Управног одбора Апотеке Сента, телефон: 024/655-463, е-маил: posa.ibolja@zenta-senta.co.rs

VIII  Рок у коме се подноси пријава

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Конкурс се објављује још у дневном листу „Дневник“ и на интернет страници Министарства здравља РС.

IX  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс прилаже се следећа документација:

  1. Биографија кандидата са адресом, контакт телефоном и адресом електронске поште;
  2. Доказ о стеченом образовању;
  3. Потвду о радном искуству у трајању од најмање 5 година као руководилац здравствене установе или организационе јединице у здравственој установи;
  4. Уверење да кандидат није осуђиван издат од стране надлежне полицијске управе у складу са чланом 115. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити (не старије од шест месеци);
  5. Уверење да се против кандидата не води истрага издат од стране надлежног суда у складу са чланом 115. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити (не старије од шест месеци);
  6. Оверену изјаву да кандидат није члан органа политичке странке;
  7. Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
  8. План рада за период трајања мандата.

 

Докази из тачке 2., 3., 4., 5., 6., 7. прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код органа надлежног за оверу.

X Трајање радног односа на функцији:

За наведено радно место радни однос се заснива на четири године.

XI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовреме и потпуне, обавиће се провера стручне оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, путем интернет адресе,  као и телефонским путем.

 

Напомене:

Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Управни одбор  Апотеке Сента.

 Председник Управног одбора

 Ибоља  Поша дипл. правник