Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"

На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 36/10, 42/10, 46/13,1/15 и 106/18),  одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 3109 од  08.10.2019.  године и дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-01-1054/2019-02 од 23. септембра 2018. године

 

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

  1. РЕЦЕПЦИОНЕР (динамичар)   – 1 извршилац

 

  1. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ (за рад у вешерају) – 1 извршилац.

 

 

  1. РЕЦЕПЦИОНЕР (динамичар):

 

Опис послова:

- води динамику смештаја пацијената на најрационалнији начин, тако да капацитети смештаја Специјалне болнице сваког дана буду максимално искоришћани; води књигу резервација лежајева; води рачуна о попуњености капацитета смештаја по принципу ‘’пуно за празно’’; прима медицинску документацију за стационарно лечење, води евиденцију о њој и чува је; одговара за ажурност позивања пацијената на лечење; пише позиве за лечење пацијентима, ковертира их и адресира, а затим предаје одсеку за експедицију поште; учествује у склапању уговора са трећим лицима за лечење и рехабилитацију; води прописану документацију, евиденцију и статистику и даје потребне извештаје и потврде; одговара за благовремено попуњавање смештајних капацитета; у свом раду користи стандардна средства за рад за ту врсту посла и персонални рачунар и Медицинско информациони систем (МИС) у свом раду; ради и друге послове из своје струке по налогу шефа Пријемне службе, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима уз   повећану опасност од инфекције и алергије.

 

            Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

           

Услови: завршена средња школа; IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару; знање страног језика; радно искуство најмање 6 месеци на наведеним пословима.

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 17.10.2019. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву

            - кратку радну биографију,

            - диплому средње школе (оверена фотокопија),

            - доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

      - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

  1. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ (за рад у вешерају):

 

Опис послова:

-  у зависности од дневног распореда рада: чисти болесничке собе, купатила и WC; одржава хигијену у свим осталим просторијама где се пружају здравствене услуге,; врши замену постељног веша, пешкира и др., као и потрошног материјала; дезинфикује просторије, предмете и прибор; транспортује прљаво рубље и завојни материјал и организује евентуално његово спаљивање; допрема чисто постељно рубље и пешкире; износи из зграде остатке хране и смећа;придржава се Плана за управљање отпадом Специјалне болнице;  пере посуђе за нужду непокретних болесника и остали прибор; повремено генерално чишћење и спремање просторија; по потреби чисти круг око Специјалне болнице од отпадака или опалог лишћа, а преко зиме снег са тераса Специјалне болнице  и прилазних путева; прати стање имовине Специјалне болнице у болесничким собама и другим просторијама (исправност уређаја и инасталација) и у случају нестанка, оштећења или квара обавештава главну медицинску сестру-техничара свих одељења; испомаже при преносу непокретних болесника и умрлих; сноси одговорност за чистоћу просторија у којима одржава хигијену као и за прибор и средства којима ради; раздужује пацијента на картону терапије , при отпусту, печатом и потписом након провере болесничке собе; чисти све просторије где се остварује хидротерапија, кинези терапија, радна терапија, парафино терапија, као и све пратеће просторије (ходници, холови, WC-и и др.); пере и дезинфикује базене са термоминералном водом (када се испразне); пере и дезинфикује галванске каде, хабард каду, минералне каде и друге купке после сваке употребе од стране појединог пацијента; чисти и дезинфикује друге радне просторије, апарате и други прибор за рад; износи смеће до контејнера; по потреби превози непокретне и тешко покретне пацијенте инвалидским колицима; одговара за чистоћу просторија у којима ради и инвентара и евидентира одрађено; одржава хигијену у административним просторијама; одговара за исправност оруђа којима ради; требује средства за рад и потрошни материјал од предрадника хигијеничарки дужна је да поштује нормативе утрошака средстава за одржавање хигијене;  пере рубље у машинама за прање; пегла рубље машином за пеглање; крпи и шије поцепано рубље, када је то могуће; одабира рубље пре и после прања; слаже и сортира рубље; потапа рубље у дезинфекциона средства; издваја дотрајало рубље за расходовање;  користи једноставна средства за рад; ради и друге послове по налогу шефа Одсека одржавања хигијене, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: претежно ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима; изузетно ради напољу, ван зграде Специјалне болнице; повећана опасност од инфекције и алергије.

 

            Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

           

Услови: завршена основна школа; I или II степен стручне спреме; радно искуство најмање годину дана на наведеним пословима.

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 17.10.2019. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву

            - кратку радну биографију,

            - диплому основне школе (оверена фотокопија),

            - доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

- извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 17.10.2019. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.  д и р е к т о р,

Др мед. Раде Костић