Дом здравља Исток

На основу члана 7.-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Исток за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 26.10.2018.године, сагласности Министарства здравља од 02.10.2019 .године и одлуком о потреби заснивања радног односа бр: 91/19 од 01.10.2019.године, вд директор Дома здравља Исток са привременим седиштем у Осојану расписује

 

ОГЛАС

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, ЗА РАД У ДОМУ ЗДРАВЉА ИСТОК-ОСОЈАНЕ

 

I.

 

  1. Доктор медицине-изабрани лекар, на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом за рад у Дому здравља Исток-Осојане, служба опште медицине -1 извршилац.

 

Опис послова: према правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Исток.

II.

 

               Услови за заснивање радног односа овог јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,13/2017-одлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Исток.

 

               Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

  1. Високо образовање медицинске струке, завршен медицински факултет по пропису који уређује високо образовање.
  2. Положен стручни испит.
  3. Лиценца за рад или Решење о упису у Лекарску комору.
  4. Најмање (6) шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон;

- Личну карту (очитана);

- Уверење о држављанству (оригинал);

- Диплома о завршеном медицинском факултету (оверена фотокопија);

- Оверена фотокопија Решења о положеном стручном испиту;

- Фотокопија извода из матичне књиге рођених (венчаних-ако је кандидат променио презиме);

- Оверена фотокопија лиценце за рад или Решење о упису у Лекарску комору ако кандидат није у радном односу;

- Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ /потврду о радном / волонтерском раду у струци;

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

  1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
  2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) - уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци;
  3. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи - уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.

 

IV.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Косовска Митровица, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници Дома здравља Исток (www.domzdravljaistok.com), као и на огласној табли Дома здравља Исток у Осојану.

 

Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа на веб страницама.

 

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља Исток; 38334 Осојане.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

V.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације, контакт телефон 028/422-505.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА ИСТОК

Директор

Др Драгана Пантић