Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15;106/18), Дописа Министарства здравља број 112-01-295/2019-02 од 11.03.2019. године  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1931/2019 од 26.02.2019. године  и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница број 1571 од 30.09.2019. године,

 

Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница, расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ

(са пуним радним временом)

Засновати радни однос на неодређено време за следеће радно место:

 

  1. Стоматолошка сестра, на неодређено време са пуним радним временом......................................................................1 извршиоц.

 

Услови за заснивање радног односа:

  • завршена средња медицинска школа, смер стоматолошка сестра
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад

 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

 

  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер стоматолошка сестра
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту.
  • Решење о лиценци издато од Коморе медицинских сестара и техничара

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.                                

 

 

Директор

Др Бранка Красавац