Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13), Уговора о бесповратној помоћи – ТF-MADAD/2017/T04.86 за финансирање Пројекта између Европске Уније и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је и координатор Пројекта, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријата за избеглице и миграције и члана 4. Споразума о сарадњи на имплементацији Уговора за финансирање пројекта „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2”, Министарство здравља

Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА"

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место РАЧУНОВОЂЕ - Тим за координацију пројекта „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији – МАДАД 2”

Опис посла:

·        Прати буџет и евидентира све финансијске промене настале реализацијом пројектних активности;

·        Прати и ажурира план потрошње средстава буџета пројекта са јасно дефинисаним временским оквиром и роковима;

·        Контролише исправност документације (улазне фактуре и друге финансијске документације) на основу које се врши трансфер средства релевантним институцијама здравственог система;

·        Израђује налог о исплати средстава на основу захтева институција здравственог система;

·        Учествује у изради финансијских и других извештаја у складу са захтевима донатора;

·        Представља Министарство на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;

  • Организује, ажурира и архивира финансијску документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства.

 

 

   Услови конкурса

·        Виша или Висока стручна спрема економског усмерења;

·        Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;

·        Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;

·        Минимум 1 годину радног искуства на наведеним пословима.

 

·         

·        Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

·        Диплому/уверење о стеченом Вишем или Високом образовању;

·        Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

·        Уверење о држављанству;

·        Фотокопију/очитану личну карту;

·        Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

·        Мотивационо писмо.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

III

Рок за подношење пријава је 5 (пет) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка Европске уније Републици Србији у управљању миграцијама“

 

Контакт особа у Министарству здравља је Тијана Славковић, 062 27 20 30

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.