Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга,у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и на основу Одлуке директора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин број 01-3864 од 09.10.2019.године расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

- до повратка привремено одсутног запосленог

 

 

 1. Лабораторијски техничар ..............................................................................1 извршилац

      За рад одељењу Биохемијска лабораторија

 

 1. Виша медицинска сестра техничар у Интензивној нези нивоа 2 ...........1 извршилац

За рад на одсеку Коронарна јединица са хемодинамиком и пејсмејкер центром

***Кандидати за радно место под редним бројем 1   морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу -   смер лабораторијски техничар и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

 • доказ о имунизацији Хепатитис Б    

***Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати VI степен стручне  спреме, завршену  вишу медицинску школу –  смер  виша медицинска сестра техничар, односно високу здравствену школу струковних студија-смер струковна медицинска сестра техничар  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  10.10.2019. године до  17.10.2019.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.