Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-најдуже до 24 месеца)

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 

 

 1. Виши физиотерапеут................. …………1. извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

Услови:

 

 1. VI- ½ степен стручне спреме,
 2. Завршена висока/виша медицинска школа,физиотерапеут,
 3. Стручни испит,
 4. Лиценца.

 

 1. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

 1. Уговор о раду се закључује на одређено време – најдуже до 24 месеца,
 2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан