SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

Jednog  (1)  portira,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odseka za bezbednost, na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve godine,  radi povećanog obima posla.

 

Opis radnog mesta:

U ime poslodavca, kao dobar domaćin, otvoreno, samoinicijativno i gostoljubivo vrši prijem pacijenata i drugih gostiju Specijalne bolnice, prilikom dolaska, kao i ispraćaj pacijenata i drugih gostiju poslodavca prilikom odlaska, ponašajući se u skladu sa najvišim pravilima ponašanja u smeštajnim objektima, čuvajući ugled Specijalne bolnice, stvarajući pozitivnog utiska u kontaktima sa pacijentima i drugim gostima.

Dužan je da nosi prtljag pacijenata i drugih gostiju Specijalne bolnice.

Dužan je da pruži pomoć ograničeno pokretnim pacijentima i gostima, i drugim delimično ili potpuno invalidnim licima sa stručno-medicinskim pomagalama (invalidska kolica, štap itd.).

Dužan je da samoinicijativno ponudi pacijentu ili gostu da prtljag odnese do sobe pacijenta ili gosta, ukoliko je to potrebno zbog delimične ili potpune invalidnosti pacijenta ili gosta, kao i u slučaju kada to posebno zahteva pacijent ili gost bez obzira na njegovo zdravstveno stanje.

Dužan je da poziva lift za pacijente koga prati ili čiji prtljag nosi.Materijalno odgovara za prtljag prilikom rukovanja sa istim.Obezbeđuje i čuva imovinu Specijalne bolnice, stara se o obezbeđenju javnog reda i mira kod poslodavca.

Po potrebi, obezbeđuje izvršenje odluke poslodavca o udaljenju zaposlenog sa rada.

Udaljuje neželjene goste (gosti u jako alkoholisanom stanju, koji krše javni red i mir, odnosno narušavaju ugled poslodavca) u restoranu po zahtevu konobara, šefa sale ili šefa ugostiteljstva. Vrši kontrolu alkohola u organizmu zaposlenih.

Vrši vizuelni nadzor prtljaga zaposlenih, sa spolja, uz poštovanje prava na privatnu sferu lica čije stvari posmatra. Po potrebi vrši čišćenje snega sa prilaznih puteva do samog ulaza oko objekatata poslodavca, kao i na drugim otvorenim površinama po nalogu neposredno nadređenog rukovodioca.Povremeno proverava i obilazi parking mesto za vozila, »Narodni Park« u delu koji se nalazi između objekata »Aquamarin« i »Abella«, kao i okolinu pomenutih objekata.

Neposredno ili pomoću službe recepcije vrši prijavu sumnjivih slučaja policiji.

Po potrebi, aktivno učestvuje u transportu svakog građana za vreme pružanja zdravstvene zaštite »hitne pomoći«, u objektima i u neposrednoj okolini objekata poslodavca, a u slučaju odsustva profesionalnih vozača poslodavca dužan je da radi kao vozač ambulantnog vozila.

Održava zelenilo i čistoću:Neguje, održava, presađuje,umnožava sve zasađene površine i sadi nove sadnice.Obavlja sve baštovanske i cvećarske poslove.Zimi, po potrebi vrši čišćenje snega.Vrši zalivanje i orosavanje cveća i zagrtanje biljaka i cveća. Obavlja manje složene poslove cvećara.Obavlja poslove košenja i zalivanja travnjaka i ostalih biljaka.Obavlja poslove orezivanja biljaka i ostalog rastinja. Vrši sadnju biljaka , cveća i ostalog rastinja.Vrši čišćenje snega.Vrši zaštitno prskanje otrovima i herbicidima.Vodi brigu da trava bude blagovremeno pokošeno na zelenim površinama poslodavca.Stara se o dovoljnoj količini blata za potrebe medicinskog sektora, po nalogu i zahtevu Glavne medicinske sestre rehabilitacije.Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovorna.Radi na održavanju čistoće na parkingu poslodavca.U zimskim uslovima radi na otklanjanju snega i leda na najprometnijim delovima trotoara i puteva u krugu zdravstvene ustanove.

Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara  Službeniku za poslove odbrane, zaštite  i bezbednosti.

Potrebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Stručna sprema/obrazovanje:

  • srednje obrazovanje 3. stepen ili osnovno obrazovanje

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati

poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK BB

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove portira “

 

 

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master