Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/18), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број 112-12236/2017 од 28.12.2017, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

Услови: Средње образовање, медицинске струке у трајању од четири године

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

ОПИС ПОСЛА: спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција, послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној средини, послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди, ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, послови на одржавању опреме, послови одржавања  круга и објеката Завода у ванредним околностима (отклањање последица елементарних непогода  и у другим ванредним ситуацијама), запослени је дужан да се одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у току радног времена, а у време пасивног дежурства и ван радног времена, односно 24 часа на дан, запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом квалитета  ИСО стандарда Завода за биоциде и медицинску екологију, управљање моторним возилом за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање), обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање препарата за обављање ДДД послова, при обављању послова запослени је дужан да се придржава свих прописаних процедура и упутстава за рад и заштитних мера и да користи сва прописана заштитна средства (обућу, одећу, рукавице, капу...) за послове које обавља ради очувања заштите здравља и безбедности на раду.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са  отровним гасовима (фумигација)

Дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења/потврда о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возачке дозволе).

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из области ДДД послова.


Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот