Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља 51 број:112-5283/2019     од 29.05.2019.године      и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-784  од  10.10.2019. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује      

О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом:

 

1.Служба за интерну медицину – Одељење за интерне болести  - 2 извршиоца на радном месту доктор медицине

 

2.Служба за пнеумофтизиологију – Одељење за пнеумофтизиологију – 1 извршилац на радном месту доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине ( приправнички стаж ).

 

Под тачком 2:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из пнеумофтизиологије или интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из пнеумофтизиологије или интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту ( за радно место под тачком 2 );
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

              

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), Сагласности Министарства здравља 51 број: 112-9724/2019.године од 27.09.2019. године и  Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-782  од 10.10.2019.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом на радном месту  референт за финансијско- рачуноводствене послове  у Одељењу за економско финансијске послове:

 1. Одсек финасијске оперативе - 1 извршилац
 2. Одсек рачуноводства (радно место бр. 6) - 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком: 1 и 2 :  средње образовање економског смера и знање рада на рачунару.

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:  

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                        

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ  "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије