Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга,у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и на основу Одлуке директора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин број 01-3891 од 10.10.2019.године расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

- до повратка привремено одсутног запосленог

 

 

 

  1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима ..........1 извршилац

      - за рад одељењу Ортопедија са трауматологијом

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1   морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу -   општи смер  и положен стручни испит.

 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

  • доказ о имунизацији Хепатитис Б    

 

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  11.10.2019. године до  18.10.2019.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.