Завод за јавно здравље Кикинда

На основу члана 114 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), члана 7. И 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Кикинда (дел.бр.01-21-I-12/2019 од 9.08.2019. године Завода за јавно здравље и дел.број:138-11-36/2019 од 12.08.2019. године Покрајинске Владе закљученог 12.08.2019. године),  а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље Кикинда за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године, ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

  

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ (назив радног места) у Одељењу за  санитарну микробиологију, Центра за микробиологију.

 
ОПИС ПОСЛА:

 • узима узорке за испитивање и врши њихову анализу
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
 • контролише спровођење мера безбедности на раду
 • управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом и сакупљањем )
 • проверава тачност података на записнику о узорковању; допуњује податке, уколико је потребно (и ако је могуће) ,проверава прихватљивост узорка,евидентира податке о узорку у књигу протокола и даје му ознаку-број протокола,отвара радну листу, попуњавајући образац радне листе, уноси податке пријемног узорка у програм рачунара, ради све анализе везане за обраду и засејавање узорака и идентификацију изолованих микроорганизама поштујући ИСО методе и стандардне оперативне процедуре, штампа и разводи налазе микробиолошког прегледа
 • контролише услове радне средине и води евиденцију о налазима контроле;
 • учествује у валидацији и верификацији метода испитивања
 • члан је састава мобилних екипа за одређене акцидентне ситуације;
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • обавезан је да својим радом унапређује систем менаџмента квалитетом;
 • запослени је обавезан да се придржава одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;

 

-За свој рад одговоран лабораторијском техничару у дијагностици – одговорном техничару Центра.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

-средње образовање: средња школа – смер: лабораторијски техничар, медицински лаборант, медицинска сестра-техничар, санитарни техничар, лабораторијски техничар микробиолошког смера.

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

- положен стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног огласа  на  огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Кикинди, који ће бити објављен дана 29.10.2019. године. Јавни оглас ће бити достављен Министарству здравља ради објављивања на Web сајту Министарства  здравља PС.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за лабораторијског техничара у дијагностици“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку радну биографију, адресу, контакт телефон
 • оверену фотокопију уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о завршеној средњој школи,
 • фотокопију очитане личне карте,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

Директор Завода за јавно здравље Кикинда доноси одлуку о избору кандидата.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије