Општа болница Лозница

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник 106/2018) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  • 1 вишег радиолошког техничара (VI-1), за потребе Опште болнице Лозница

 Услови за заснивање радног односа:

            -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Вишу медицинску школу или Високу здравствену школу струковних студија

-положен стручни испит;

- лиценца       

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи/ Високој здравственој школи струковних студија;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- решење о упису у Комору, лиценца за рад

 

 Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства здравља и Опште болнице Лозница.Комисија формирана Одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена у току школовања, дужина чекања на посао-по завршеном стручном испиту-завршеној школи, радно искуство у струци.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 

С поштовањем,

в.д.  Директор

др Милан Тодоровић