Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

На основу Одлуке директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-630/2019 од 17.10.2019.године, расписује се следећи

За пријем у радни однос на одређено време, ради замене

одсутног радника до повратка са дужег боловања, са пуним радним временом

1.Назив посла: Доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Опис посла:

Збрињава пацијенте на месту повређивања, пружа хитну медицинску помоћ  болеснима у амбуланти и на терену, даје налог за санитетски превоз болесних и повређених и учествује у хитном транспорту пацијента до одговарајуће здравствене установе, обавештава дежурну службу МУП-а о несрећама, саобраћајним удесима и смртним случајевима у случају постојања сумње на насилну смрт и у случајевима проналажења леша, утврђује време и узрок смрти, води потребну медицинску документацију. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

Високо образовање- на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

-на основним студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

1.Завршен Медицински факултет,

2.Положен стручни испит за занимање доктора медицине,

 3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе ,

 Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту  и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.  

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Радомир Ерић