Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-8740  од  15.10.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

        за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  , ради  замене привремено  одсутног запосленог , до  повратка  са  неплаћеног  одсуства  , за  радно  местo

 

-  радник  обезбеђења  без  оружја , за   потребе   Одсека   за  ППЗ / противпожарну  заштиту, ФТО/ физичко-техничко обезбеђење  и  телефонску  комуникацију  у  Служби  за   техничке  и  помоћне  послове -1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* средње  образовање

* положен  стручни   испит  из  области  ППЗ

* лиценца  за  вршење  основних  послова  службеника  обезбеђења  -без оружја

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  приложити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  завршеној средњој школи 

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту  из  области  ППЗ

* фотокопија  лиценце  за вршење  основних  послова службеника  обезбеђења-без оружја, издате  од  надлежног  органа

* уверење  да  кандидат  није  осуђиван  (издаје  надлежна  ПУ  МУП-а), не  старије  од  шест   месеци

* уверење  да  се  против  кандидата  не  води  истрага  и  кривични  поступак  (издаје  надлежни  суд), не  старије  од  шест  месеци

 

   Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

 

    На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-8742  од  15.10.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

                                                             ЈАВНИ  ОГЛАС

        за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  ,  до  шест  месеци  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности, за  радно  местo

 

-  радник  обезбеђења  без  оружја , за   потребе   Одсека   за  ППЗ / противпожарну  заштиту, ФТО/ физичко-техничко обезбеђење  и  телефонску  комуникацију  у  Служби  за   техничке  и  помоћне  послове -1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* средње  образовање

* положен  стручни   испит  из  области  ППЗ

* лиценца  за  вршење  основних  послова  службеника  обезбеђења  -без оружја

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  приложити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  завршеној средњој школи 

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту  из  области  ППЗ

* фотокопија  лиценце  за вршење  основних  послова службеника  обезбеђења-без оружја, издате  од  надлежног  органа

* уверење  да  кандидат  није  осуђиван  (издаје  надлежна  ПУ  МУП-а), не  старије  од  шест   месеци

* уверење  да  се  против  кандидата  не  води  истрага  и  кривични  поступак  (издаје  надлежни  суд), не  старије  од  шест  месеци

 

   Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

 

    На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-8952  од  18.10.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

        за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  , ради  замене привремено  одсутног запосленог , до  повратка  са  боловања , за  радно  местo

 

-  портир/чувар  , за   потребе   Одсека   за  ППЗ / противпожарну  заштиту, ФТО/ физичко-техничко обезбеђење  и  телефонску  комуникацију  у  Служби  за   техничке  и  помоћне  послове -1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* средње  образовање   или  основно  образовање

* положен  стручни   испит  из  области  ППЗ 

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  приложити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  завршеној средњој школи  или  основној  школи

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту  из  области  ППЗ

* уверење  да  кандидат  није  осуђиван  (издаје  надлежна  ПУ  МУП-а), не  старије  од  шест   месеци

* уверење  да  се  против  кандидата  не  води  истрага  и  кривични  поступак  (издаје  надлежни  суд), не  старије  од  шест  месеци

   Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора