Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-9724/2019 од 27. септембра 2019. године и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 5492/1 и 5501/1 обе од 29.10.2019. године  расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Изузетно:

-основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

-возачка дозвола Б категорије.

Радни однос се заснива на неодређено време .

Опис посла: управљање наменским возилом Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца и спољних сарадника, материјала, сировина, и др,; одржавање возила; помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Кратку биографију

 

Перач лабораторијског посуђа –  1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање раног односа:

Стручна спрема/ образовање

Основно образовање;

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб. посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и другог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић