Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 13. Колективног уговора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1031/8  од 06.06.2018. године, члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Сл. Гл. РС'' бр. 106/2018), a  након прибављене Сагласности Министарства здравља бр. 112-01-989/2019-02 од 05. августа 2019. године,  директор Института расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

За пријем укупно 6 извршилаца , од којих су:

 

 • Лабораторијски техничар у дијагностици  - 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО И ПУНО радно време у Центру за микробиологију, Одсек за копрологију, паразитологију и серолошку дијагностику 
 • Доктор медицине - 1 извршилац  на НЕОДРЕЂЕНО И ПУНО радно време у Центру за контролу и превенцију болести, Одсек за за епидемиолошки надзор над зоонозама, векторским и цревним заразним болестима

 

 • Доктор медицине - 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО  И ПУНО радно време, али не  дуже од 24 месеца, због повећаног обима послова  у Центру за микробиологију, Одсек за пиогене, респираторне и полно преносиве инфекције са референтном лабораторијом за резистенцију бактерија на антимикробне лекове  
 • Лабораторијски техничар у дијагностици – 3 извршиоца на ОДРЕЂЕНО И ПУНО радно време, али не  дуже од 24 месеца, због повећаног обима послова  у Центру за микробиологију

 

                                                УСЛОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                      ........................................................................

 

1.) Услови за рад на радном месту ''Лабораторијски техничар у дијагностици'' (на НЕОДРЕЂЕНО време) у Центру за микробиологију, Одсек за копрологију, паразитологију и серолошку дијагностику су:

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године – смер лабораторијски техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања ;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • одржава културе микроорганизама;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике.
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу;
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје;
 • у оквиру смена и дежурстава ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издављњу резултата;
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • по потреби ради са пацијентима на пријему и узимању материјала за микробиолошке прегледе;
 • одговорно је лице за вођење и контролу евиденције присуства запослених у Одсеку
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца;

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању лабораторијски техничарр
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)

 

2.) Услови за рад на  радном месту ''Доктор медицине'' (на НЕОДРЕЂЕНО време) у Центру за контролу и превенцију болести, Одсек за епидемиолошки надзор над зоонозама, векторским и цревним заразним болестима су:

 

 • високо образовање на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • возачка дозвола Б категорије

 

Опис послова:

 • обавља послове предвиђене програмом специјализације за одређену област здравствене заштите
 • обавља сродне послове по налогу лекара специјалисте (ментора) и непосредног руководиоца из одговарајућег центра
 • за свој рад одговара ментору и помоћнику директора за образовну и научно-истраживачку делатност и непосредном руководиоцу.

Под надзором и по налогу непосредног руководиоца и специјалисте епидемиолога, спроводи:

 • епидемиолошко испитивање лица оболелих, експонираних и сумњивих на инфективну болест као и носилаца узрочника инфективних болести, на инфективном одељењу и на терену, укључујући анкетирање, постављање индикација и надзор над узимањем биолошког материјала за лабораторијске анализе од особе за коју се сумња да је оболела од инфективне болести
 • узоркује потенцијално заразни биолошки материјал за лабораторијске анализе у Центру, на инфективном одељењу и на терену
 • спроводи здравствени надзор над лицима који су носиоци узрочника инфективних болести,
 • спроводи епидемиолошку обраду и анализу пријава обољења/смрти од инфективне болести, пријава сумњи на инфективну болест и пријаве лабораторијски утврђеног узрочника инфективних болести;
 • спроводи епидемиолошки надзор над инфективним болестима у епидемијама;
 • спроводи надзор над путницима у међународном саобраћају;
 • послови према трећим лицима из делокруга рада одељења;
 • послови према трећим лицима из делокруга рада Центра укључујучи обавезне здравствене прегледе у Центру и на терену;
 • бави се научно-истраживачким радом;
 • сарађује са инспекцијским службама;
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања;
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора или Управног одбора Института;

Посебни услови:

 • рад на терену (поједине групације становништва у здравственим установама и на инфективним одељењима);
 • повремена изложеност инфективном материјалу и агенсима непознатог порекла
 • повремено додатно ангажовање у случају ванредних стања и епидемија и појаве болести од већег епидемиолошког значаја, по налогу непосредног руководиоца

 

  Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању доктора медицине
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 • фотокопију возачке дозволе Б категоријe
 •  

3.) Услови за рад на радном месту ''Доктор медицине'' (на ОДРЕЂЕНО  време, али не  дуже од 24 месеца, због повећаног обима послова)  у Центру за микробиологију, Одсек за пиогене, респираторне и полно преносиве инфекције са референтном лабораторијом за резистенцију бактерија на антимикробне лекове  су:

 • високо образовање на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 •  

Опис послова:

 

 • обавља сродне послове по налогу лекара специјалисте (ментора) из одговарајућег центра
 • за свој рад одговара ментору и помоћнику директора за образовну и научно-истраживачку делатност.
 • дијагностикује болести, ради на извођењу, тумачењу и издавању микробиолошких налаза, спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са докторима медицине других специјалности.
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • обавља послове предвиђене програмом специјализације за одређену област здравствене заштите
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању доктора медицине
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)

4.) Услови за рад на радном месту ''Лабораторијски техничар у дијагностици '' (ОДРЕЂЕНО време, али не  дуже од 24 месеца, због повећаног обима послова)  у Центру за микробиологију,  у Одсеку за пиогене, респираторне и полно преносиве инфекције са референтном лабораторијом за резистенцију бактерија на антимикробне лекове (1 извршилац) Одсек за копрологију, паразитологију и серолошку дијагностику (1 извршилац) и у Одсеку за уринокултуре ( 1 извршилац)  су:

 • средње образовање здравствене струке у трајању од четири године – смер лабораторијски техничар
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • одржава културе микроорганизама;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу;
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • у оквиру смена и дежурстава ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издављњу резултата;
 • по потреби ради са пацијентима на пријему и узимању материјала за микробиолошке прегледе;
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца;

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверену фотокопију дипломе/ уверења  о стеченом звању лабораторијски техничарр
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
 • фотокопију очитане личне карте
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)

 

 

Јавни оглас ће бити објављен у Огласним новинама ''Послови''  дана  30.10.2019. године као и на интернет страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа у Огласним новинама ''Послови''.

 

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти  доставити поштом на адресу  Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места) или предати лично  на писарницу  Института за јавно здравље Војводине ( соба бр. 53).

 

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Владимир Петровић