КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 106/2018), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Кадровским планом Установе, вршилац дужности директора Клиничко- болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНА МЕСТА

 

1.Медицинска сестра – техничар ( 4 извршиoца ) рад на одређено време,најдуже до 6 (шест) месеци,

                                                                                                                                    због повећаног обима посла                                                                                                                                                                             

2.Лабораторијски техничар у дијагностици (1 извршилац) , рад на одређено време, најдуже до 6

                                                                                                         (шест) месеци, због повећаног обима посла

3.Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Болничкој банци крви ( 1 извршилац), рад на

                                                     одређено време најдуже до 6 (шест) месеци, због повећаног обима посла

4.Гинеколошко–акушерска сестра /техничар/ бабица у породилишту ( 5 извршилаца ),

                                         рад на одређено време најдуже до 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

                                                                                                                                                                    

           

  Опис радног места под 1:

 

       Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару Одељења – Одсека.

 

 Опис радног места под 2:  

 

      Прима, припрема и обрађује биолошки материјал за рад, у складу са садржајем рада одсека; припрема једноставне растворе потребне за рад; самостално изводи рутинске лабораторијске анализе и издаје резултате; брине о чистоћи и одржавању лабораторијских апарата и других лабораторијских уређаја; стерилише материјал за рад; припрема и микроскопира нативне препарате; води прописану медицинску документацију; за свој рад одговара надзорном техничару Одсека.

 

 Опис радног места под 3:

 

Самостално или уз консултацију лекара врши уско специјализоване послове на одређивању крвних група АБО система и РХ фактора и остале послове у оквиру стечене специјализације; врши дистрибуцију крви и крвних деривата уз прописану евиденцију; ради са добровољним даваоцима крви у кабинету и на терену; за свој рад одговара надзорном лаб.техничару Одсека.

 

Опис радног места под 4:

 

Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару одељења – одсека.

 

Услови  за радна места под 1,2,3 и 4:

 

   - Средње образовање, у складу са Каталогом радних места;

   - Стручни испит;

   - Лиценца;

   - Знање рада на рачунару

 

       Уз пријаву заинтересовани кандидати за наведена радна места  подносе следеће доказе о испуњености услова; оверену копију дипломе о завршеној школи одговарајуће струке,оверену копију уверења о положеном стручном испиту,решење о издавању лиценце,краћу бографију са пропратним писмом.

        

 

      Пријаву доставити на адресу;КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“и на сајту Министарства здравља.

 

 

В Д Директора Установе

Проф.др Владимир Ђукић