Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке број 3820 од 23.10.2019. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 • Једног (1) извршиоцаспремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге I у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, на одређено време, до 3 месеца

Опис посла:

 • одржава хигијену и дезинфекцију просторија, болесничких соба, санитарних просторија, службених просторија, операционог блока, помоћних просторија и осталих просторија;
 • одржава хигијену и дезинфекцију намештаја и инвентара у болесничким собама и одговара за хигијену истих;
 • одговара за правилно прикупљање и одлагање отпадног материјала;
 • врши прање и дезинфекцију ноћних посуда;
 • брине о пријему и дистрибуцији чистог веша и прописаном прикупљању, одлагању и одвожењу прљавог веша у вешерај;
 • одговоран је за правилну употребу дезинфекционих средстава под надзором главног санитарног техничара
 • обавља послове хигијене у административним просторијама;
 • по потреби oбавља послове na oдржавању хигијене дворишта
 • обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главног санитарног техничара, главне/одговорне сестре радне јединице у којој обавља посао и руководиоца радне јединице.

 

 • Једног (1) извршиоцаспремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге II у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, на одређено време, до 6 месеци

Опис посла:

 • пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље Института,
 • суши и пегла веш и одећу,
 • врши обележавање рубља и његово крпљење,
 • чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије вешераја
 • требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће,
 • води евиденцију о утрошку детерџената и других средстава за прање,
 • ради и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
 • за свој рад одговара непосреднм руководиоцу.

 

 • Два (2) извршиоца: перач лабораторијског посуђа у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка Нађ Гордане и Кекић Снежане са боловања дужег од 30 дана (на терет Фонда)

 

Опис посла:

 • врши послове прања и сушења лабораторијског посуђа,
 • врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе,
 • одржава хигијену радних површина у лабораторији,
 • пролази интерне обуке за рад,
 • води прописане евиденције,
 • врши и друге послове своје струке по налогу главног лабораторијског техничара, главног санитарног техничара и руководиоца организационе јединице.
 • ради и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
 • за свој рад одговара непосреднм руководиоцу.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- завршена Основна школа   

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому завршене Основне школе  

- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

         

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА  

Доц.др Јелена Антић