Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 106/2018), члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, а у вези са Кадровским планом Института за 2019. годину  број: 112-01-607/2019-02 од 17.06.2019.године, на основу Сагласности Министарства здравља број 112-01-989/2019-02 од 05.08.2019. године, в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине расписује:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на:

 

Неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 • Један (1) извршилац:медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима - у Одсеку за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Два (2) извршиоца:медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима - у Одсеку за хроничне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац:медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3 - на Одељењу за интензивну терапију у Служби за дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола Стационара Клинике за дечју хирургију

 

 • Два (2) извршиоца:медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – у Одсеку неонаталне хирургије у Служби дечје хирургије Стационара Клинике за дечју хирургију

 

 

Одређено време, до 6 месеци, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 • Један (1) извршилац:медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима - у Одсеку за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Два (2) извршиоца:медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима - у Одсеку за хроничне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здраваствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком на које послове се кандидат пријављује.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

       

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:         

Доц.др Јелена Антић