ЈАВНИ ОГЛАС ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

Београд 30.10.2019.

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе  („Службени гласник“ 

РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13), Уговора о реализацији Пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ сa Глобалним фондoм за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије ,  Министарство здравља

 

Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место  КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА  „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“

 

Опис посла:

 

 • Учествује у имплементацији пројектних активности у складу са јавним позивима;
 • Припрeмa jaвнe пoзивe за пријављивање пројеката и стaрa сe дa буду oбjaвљeни нa врeмe.;
 • Пружа подршку у пословима који се односе на припрему и спровођење поступака јавних набавки и стара се да јавне набавке буду извршене на време;
 • Стара се о усаглашености планирања, извођења и праћења извршења активности програма између Глобалног фонда и Министарства здравља, а по потреби и других субјеката;
 • Обавештава пројектни тим о фактичким променама које је приметио током спровођења пројекта и предлаже пројектном тиму, у случају стварне потребе, закључење анекса уговора којим би се превазишла промена; 
 • Организује, ажурира и архивира документацију релевантну за реализацију пројекта;
 • усклађује рад и обезбеђује неометану комуникацију између чланова пројектног тима са различитим контролним телима укљученим у управљање пројектом, између организационих јединица министарства, удружења и здравствених установа укључених у пројекат ;
 • Учествује у изради наративних и других извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Учествује на свим састанцима и догађајима везаним за пројекат;
 • Врши кoнтрoлу блaгoврeмeнe дoстaвe нaрaтивних и финaнсиjских извeштaja од стране кoрисникa срeдстaвa и у складу са тим предлаже пренос средстава у складу са захтевима које упућују удружења ангажована на пројекту;
 • Oбeзбeђуje прoгрaмску и институциoнaлну пoдршку OЦД кoje испуњaвajу услoвe зa финaнсирaњe;
 • Редовно извештава контролно тело о извршењу пројектних активности пројекта;
 • Сарађује са представницима Глобал фонда и омогућава им увид у документацију насталу у току спровођења пројекта, по њиховом захтеву;
 • Учествује у консултацијама са Глобал фондом ,уз представнике Министарства здравља;
 • Надгледа поступак затварања пројекта;
 • Обавља друге послове које су резултат потреба пројекта;

 

 Услови конкурса:

 

-

Стечено високо образовање у области правних, економских као и других друштвено-хуманистичких наука, организационих и медицинских  наука на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, мастер академских студија, специјалистичких академских студија, специјалистичких стручних студија и/или основних академских студија од најмање 4 године или специјалистичких студија на факултету

-

Одлично познавање енглеског језика превасходно у смислу вербалне комуникације и пословне кореспонденције;

-

Претходно искуство у припреми/реализацији пројеката финансираних од стране међународних донатора;

-

Претходно искуство у  извештавању, праћењу и реализацији пројекта финансирaних од стране међународних донатора;

-

Способност oбaвљaња вишe пoслoвa истoврeмeнo;

-

Изрaжeнe вeштинe интeрпeрсoнaлнe кoмуникaциje и прeгoвaрaњa.

-

Искуствo у грaђeњу пaртнeрстaвa сa институциjaмa, нaрoчитo сa цивилним друштвoм;

-

Познавање рада на рачунару;

-

Познавање проблематике везане за ХИВ/АИДС.

 

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе  фотокопије следећих докумената:

 

-

диплому/уверење о стеченом високом степену образовања на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, мастер академских студија, специјалистичких академских студија, или основних академских студија од најмање 4 године у области правних или економских наука

-

извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

-

уверење о држављанству;

-

фотокопију/очитану личну карту;

-

личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

-

мотивационо писмо

 

II

 

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

 

III

Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на интeрнeт страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

 

Министарство здравља Републике Србије,

Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд

 

са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање  КООРДИНАТОРА ПРОЈЕКТА у оквиру пројекта 

„Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“

 

Контакт особe у Министарству здравља су др Весна Књегињић 011/311 7071  и др Владимир Чакаревић 011/2145 608

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.

 

 

 

МИНИСТАР

     

 

 

др Златибор Лончар