РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 4013 „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ У 2019. ГОДИНИ

Београд 30.10.2019.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 4013 ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

Члан 1. Решења о расподели средстава број 401-00-3200/2019-07 од 23. септембра 2019. године мења се и гласи :

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 4013 „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, одобрена у износу од 8.658.074,00,00 динара. ”

 

Члан 2.

 

            Члан 5. Решења о расподели средстава број 401-00-3200/2019-07 од 23. септембра 2019. године мења се и гласи :

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат Пројекат 4013 „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2019. години су:

 

 

 

  ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

Р.Бр

Назив удружења грађана

 

 

Одобрен износ/дин.

1.

Aсoциjaциja Дугa , Шaбaц

 

3.346.000,00

2.

Удружење  Прeвeнт, Нoви Сaд

 

2.281.124,00

3.

Aсoциjaциja здрaвствeних мeдиjaтoрки, Бeoгрaд

 

1.241.600,00

4.

Невладина организација Вeзa

 

1.007.250,00

5.

УСOП, Бeoгрaд

 

782.100,00

 

 

УКУПНО :

8.658.074,00

(словима : осам милиона шестстотинапедесетосам хиљада седамдесетчетири динара)“

                       

Члан 3.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

МИНИСТАР

     

 

 

др Златибор Лончар