КБ Центра „Бежанијска коса“ Београд

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 24. - 27. и члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Oдлука УС и 95/18) а у вези са члановима 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године и члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, ВД Директора КБ Центра „Бежанијска коса“ Београд је дана 25.10.2019. године донео одлуку о ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА објављеног дана 21.06.2019. године за пријем:

 

на одређено време: 1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на Одељењукардиологије, а ради замене привремено одсутне запослене др Јаћовић Биљане, доктора медицине - клиничког лекара на Одељењу медикалне онкологије која се налази на трудничком боловању, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца.

 

Д-но:

  • директор
  • веб сајт Мин. здравља
  • огласна табла
  • кадровска служба
  • архиви

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић