КБЦ „Бежанијска коса“-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-612/2019-02 од 16.05.2019 (Закључак 51 број 112-4271/2019 од 25.04.2019. године) и Дописом бр. 112-01-833/2019-02 од 02.07.2019. године (Закључак 51 број 112-6386/2019 од 26.06.2019. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

6 медицинских сестара-техничара за рад на неодређено време

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за медицинску-сестру техничара су:

 

 • медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

 

 • просечна оцена у средњој школи
 • радно искуство у струци (подразумева након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираних у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 • оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адрсом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 4 године),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства и уверења издати на девојачко презиме),
 • фоткопију лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техичара Србије,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Рад се обавља у сменама.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценца или решење о упису у Комору мед. сестара и здравствених техичара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу  (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу  уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место - 6 медицинсих сестара-техничара”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.           

Д-но:

 • вд директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић