ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 1195/19 од 01.11.2019.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине специјалиста интерне медицине у Служби за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност -1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка лекара са специјализације;

 

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

- Доктор медицине – специјалиста интерне медицине – VII2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из Интерне медицине и лиценца Лекарске коморе.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

за радно место из тачке 1 Огласа:

  • диплома – уверење о стеченом стручном називу специјалисте интерне медицине; лиценца Лекарске коморе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте


Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић