Институт за јавно здравље Крагујевац

На основу Одлуке в.д. директора Института за јавно здравље Крагујевац број 01-7218 од 23.10.2019. године, и у вези са чланом 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/2018), ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За  пријем у радни однос на одређено време, укупно 4 извршиоца, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

1.

I 2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици у Центру за микробиологију, али не дуже од 24 месеца 

Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно средње образовање.

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

 

 • Диплома о стеченом средњем образовању здравствене струке у трајању од четири године-смер лабораторијски;
 • Уверење/потврда о положеном стручном испиту;
 • Доказ о поседовању лиценце;
 • Уверење о држављанству РС;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса);

 

 

II 2 (два) перача лабораторијског посуђа у Одељењу за техничке послове, са пуним радним временом, од тога један због замене привремено одсутне запослене до њеног повратка, а други не дуже од 24 месеца.

 

Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за  заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013, 75/2014, 13/2007-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизцији послова, односно основно образовање.

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

 • Диплома о стеченом образовању;
 • Уверење о држављанству РС;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса)

 

2

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 

 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

 

3.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за јавно здравље Крагујевац.

 

 

4.

Оглас се објављује путем сајта Министартва здравља Републике Србије, Института за јавно здравље Крагујевац, и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Нациобалне службе за запошљавање- филијала Крагујевац.

 

 

5.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на  сајту Института за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs).Телефон за контакт 034 504-522.

 

Пријава се подноси у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“, преко писарнице  Института за јавно здравље Крагујевац или путем поште на адресу:

 

 

Институт за јавно здравље Крагујевац                                                          В.д. директора

Ул. Николе Пашића 1                                                                         Доц. др Драган Васиљевић

34000 Крагујевац