Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 13067                            од  31.10.2019 .год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

 

         

 

           ОЈ Општа болница Ужице

 

  1.  Виша медицинска сестра техничар у операционим салама -инструментар...... 1 извршилац

 

         

 

          

           

          

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место виша медицинска сестра техничар у операционим салама -инструментар - VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа, смер виши инструментар ,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић