Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  13065 од                   31.10.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

           

 

           ОЈ Општа болница Ужице

 

  1.   Медицинска сестра техничар у операционим салама ............................................ 1 извршилац
  2. Лабораторијски техничар у дијагностици ...............................................................  1 извршилац 

                     

 

 

         Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар у операционим салама - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа , смер медицински техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно место лабораторијски техничар- IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит,важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија стручног испита
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић