Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 13003  од               30.10.2019.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-8491/2019 од 28.08.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

          ОЈ Дом здравља Прибој

  1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................. 1 извршилац

       

          ОЈ Општа болница Прибој

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .................... 1 извршилац

   

 

        Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицинска  сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић