Општа болница Суботица

На основу чланова 6. - 8. Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1946 од 01.04.2019. године,  у складу са Кадровским планом бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године,  директор Опште болнице  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се потреба за пријем  у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом због повећаног обима посла у трајању до 12 (дванаест) месеци и то:

 

а)  доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици у Служби за радиолошку   

     дијагностику - 1 (један) извршилац,

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-2123 од 08.04.2019. године.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за наведено радно место из тачке I.а) су :

 

  • високо образовање:

        на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

         од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у

         складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених

          радника и здравствених сарадника;

        на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо

        образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана

        медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама

         здравственихрадника и здравствених сарадника.

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • специјалистички испит;

 

III

 

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу неоверене фотокопије :

 

  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Диплома о стеченом називу специјалисте радиологије;
  • Одобрење за самосталан рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);
  • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном (ради коресподенције – заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђиван.

 

IV

 

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави  Доказ да није осуђиван (уверење издаје МУП) и документацију наведену под III (алинеје 1-4) у оригиналу или оверене фотокопије.

 

V

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на огласној табли Националне службе у Суботици.

 

Оглас ће бити објављен и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com) и на wеб страници Министарства здравља РС.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.  

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог