Дом здравља „Мали Зворник“

На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2018.годину  број  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године издат од Министарства здравља Републике Србије и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник,  Директор Дома здравља „Мали Зворник“  расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ,

у трајању од 5 месеци

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Општи / типични опис посла  :

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- ради у превентивним саветовалиштима;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току  епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

 - обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и          врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

 - прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

 - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у  оквиру теренског рада

 - збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

 - учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

 - обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

 - планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

 - утврђује време и узрок смрти;

УСЛОВИ : поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове :

  • Завршен медицински факултет
  • Положен стручни испит
  • Лиценца

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Д и р е к т о р

Валентина Ристић, дипл економиста