Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

На основу Одлуке директора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања број 3668/2019 од 04.11.2019. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.106/2018), Кадровског плана за Дом здравља Врњачка Бања за 2019. годину број:112-01-607/2019-02 од 12.07. 2019. године и Одлуке о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (''Сл. гласник РС'', бр. 102/2018 од 21.12.2018. године), Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања расписује

 

О   Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар на одређено време најдуже до 24 месеца ..................................... 1 извршилац
  2. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи на одређено време, најдуже до 24 месеца ........... 2 извршиоца

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат за наведена радна места мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

  • Положен стручни испит, лиценцу и најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

-Диплому о завршеном Медицинском факултету (оверена фотокопија),

-Уверење/Потврда о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),

-Лиценцу/Решење о издавању лиценце/Решење о упису у именик Лекарске коморе Србије (оверена фотокопија),

-Уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),

-Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),

-Извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме

-Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу ''Послови'' и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

- поштом на адресу:

Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

Краљевачка 21

36210 Врњачка Бања

са назнаком ''ЗА ОГЛАС'',

 

-лично у писарницу Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања, канцеларија бр.303 на трећем спрату

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

''ДР НИКОЛА ЏАМИЋ'' ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин

спец.гинекол.и акушерства