Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

На основу Одлуке директора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања број 3670/2019 од 04.11.2019. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.106/2018) и Дописа Министарства здравља Републике Србије број:112-01-383/2019-02 од 15.04.2019. године о Закључку 51 број:112-2980/2019 од 26.03.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања расписује

 

О   Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. 1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове ............. 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • Високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

  • Познавање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

-оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;

-доказ о познавању рада на рачунару (оверена копија сертификата);

-уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);

-извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);

-извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;

-уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу ''Послови'' и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

- поштом на адресу:

Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

Краљевачка 21

36210 Врњачка Бања

са назнаком ''ЗА ОГЛАС'',

 

-лично у писарницу Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања, канцеларија бр.303  на трећем спрату

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

''ДР НИКОЛА ЏАМИЋ'' ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин

спец.гинекол.и акушерства