Дом здравља "Рашка"

На основу  члана 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), Одлуке директора Дома здравља "Рашка" у  Рашки бр. 4054/2019 од 07.11.2019.              године,  Дом здравља "Рашка"  у  Рашки  расписује                                        

О   Г   Л   А   С   

             

За пријем у радни однос 1 (једног)  доктора стоматологије  на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, са поливалентном патронажом и дечијом и превентивном стоматологијом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Рашка“ у Рашки:

 

 -   стоматолошки факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -    оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

      -    оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

      -    оверену фотокопију лиценце

      -    извод из матичне књиге рођених;

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, испостава у Рашки. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место подносите пријаву доставити на адресу: Дома здравља "Рашка" у Рашки (Кадровска служба) – Др Јовановића бр. 4.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве   неће се разматрати.

 

 

Директор

др  Милисав Гаљак