Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 13596  од                   13.11.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

           

 

           ОЈ Дом здравља Ужице

 

  1.   Медицинска сестра техничар у амбуланти- гин.акушерска сестра  ......................... 1 извршилац

           

 

         Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер гинеколошко акушерска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија стручног испита
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић