Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-1382/2019-02 од 05.11.2019. године као и одредаба чланова 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци

 

 Доктор медицине специјалиста у oперационим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, 1 (један) извршилац.

 

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове

Доктор медицине специјалиста у oперационим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, 1 (један) извршилац.

 

 

 

Општи/типичан опис послова:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења
 • реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције
 • поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење
 • обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем
 • обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;
 • врши пријем и збрињавање хитних пацијената
 • спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је  специјализован
 • обавља послове лабораторијске, радиолошке,патохистолошке,цитолошке  и друге дијагностие  за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите
 • обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите
 • спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности
 • ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите;
 • идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице; врши анализе детерминанти здравља; врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања; обавља информисање, саветовање и обуку становништва, у сарадњи са мас - медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама
 • ради на развоју плана развоја здравствене заштите; учествује у изради стандарда здравствених услуга; учествује у изради предлога посебних програма из области јавног здравља; обавља процену и евалуацију јавно здравствених програма на различитим нивоима здравствене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим институцијама; израђује стручно - методолошка упутства за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва три нивоа здравствене заштите из области планирања и организације здравствене заштите;
 • организује епидемиолошки надзор над свим заразним болестима; учествује у припреми водича, упутстава и стручно - методолошких препорука за превенцију и контролу заразних болести; организује прикупљање и статистичку обраду података о кретању заразних и хроничних незаразних болести;
 • организује прикупљање, унос и статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара; 
 • учествује у изради националних програма превенције незаразних обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја;
 • организује прикупљање података у циљу праћења санитарно - хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва
 • обавља послове из домена своје специјалности: даје анестезију болесницима у операционој сали пацијентима узраста од рођења (укључујући превремено рођену децу) до 18год. а повремено и старијим, у амбулантним условима и у дијагностичке сврхе (ендоскопској сали, сали за катетеризације, на магнетној резонанци и скенеру), као и у другим установама по потреби, спроводи терапију бола у амбуланти за бол у Јединици интензивног лечења (ЈИЛ) и на одељењима), прегледе амбулантних болесника, прегледе одељењских болесника, консултативне прегледе, врши потребне интервенције у дијагностичке и терапијске сврхе; лечи пацијенте узраста од рођења (укључујући превремено рођену децу) у (ЈИЛ) као и у другим установама по потреби
 • пласира периферне, централне венске иартеријске катетере у дијагностичке и терапијске сврхе
 • у раду користи ултра звук у сврху постављања централних венских катетера и извођења регионалне анестезије
 • учествује у припреми пацијената за оперцију и организује консултацију осталих специјалности по потреби;
 • учествује у прописивању парентералне исхране и терапије бола на хируршким а по потреби и педијатријским одељењима
 • учествује (руководи тимом) у кардиопулмоналној реанимацији
 • учествује у транспорту (у и ван болнице) најтежих пацијената
 • обавља део послова у зони зрачења
 • ординира медикаментозну терапију, другу терапију и специфичну негу болесника уз сагласност руководиоца организационе јединице;
 • даје обавештења родитељима о стању болесника по утврђеном распореду;
 • узима активно учешће у визитама које води начелник организационе јединице, односно шефови подјединица;
 • примењује и контролише најсавременије методе дијагностике и лечења из области одређене гране медицине;
 • по потреби дежура односно је приправан, а у складу са одредбама Посебног колективног уговора и Одлуком директора;
 • током дежурства одговоран је шефу дежурне екипе;
 • предлаже мере за унапређење организационе јединице и ради на осавремењивању процеса рада;
 • прати новине у науци и техници и даје предлоге за њихову примену;
 • учествује у раду Стручног колегијума Клинике;
 • по потреби учествује у раду конзилијума, одељенским визитама у другим организационим јединицама;
 • заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинских апарата и стање инвентара;
 • одговоран је за уредно вођење медицинске документације и израђује предлог мера за унапређење здравствене заштите;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • учествује у научноистраживачком раду, здравственом васпитању и едукацији здравствених радника;
 • ради на унапређењу дијагностичких, терапијских и превентивних поступака.
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу.

 

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове доктор медицине специјалиста у операционима салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом , 1 (један) извршилац , код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

               -  положен специјалистички  испита из анестезиологије, реаниматологије и                                                                                                   интензивне терапије

              - најмање три године и шест месеци радног искуства

              -  познавање рада на рачунару

              -  познавање најмање једног светског језика

              -  лиценца

 

III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију дипломе/уверења о завршеној специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)
 • фотокопија лиценце
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.  

 

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.