Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-1382/2019-02 од 05.11.2019. године као и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци

 

 Спремач/спремачица  просторија у којима се пружају здравствене услуге, за потребе Одсека за помоћне послове - 1 (један) извршилац.

 

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове:

Спремач/спремачица  просторија у којима се пружају здравствене услуге, за потребе Одсека за помоћне послове - 1 (један) извршилац.

 

 

Опис послова:

 

 • Ради све послове на одржавању чистоће и хигијене болничких постеља и соба, свих подова,зидова, стаклених, металних и других површина просторија и заједничких просторија у организационој јединици, као и степеништа и прилаза организационој јединици у коју је распоређен од стране непосредног руководиоца;
 • Ради на одржавању и чишћењу, прању и дезинфекцији санитарних просторија са опремом, ноћних судова, блатекса и других уређаја и опреме у санитарним просторијама;
 • Чисти намештај, прозоре, врата, зидове, болесничке кревете, ноћне ормариће;
 • Све уочене неправилности у раду санитарне опреме одмах пријављује главној сестри организационе јединице у коју је распоређен;
 • Мења радну одећу, учествује у прикупљању прљавог веша од особља и болесника и прикупљању смећа, предаје веш на прање;
 • Требује главној сестри организационе јединице у коју је распоређен материјал и средства за чишћење и правда њихов утрошак;
 • Помаже сестрама у ношењу и вођењу болесника у друге службе или друге установе по налогу главне сестре;
 • Помаже сестрама у транспорту тела преминулог у предвиђене просторије клиничке капеле;
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору клинике.

 

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, за потребе Одсека за помоћне послове - 1 (један) извршилац,  код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

 • нижа стручна спрема
 • 6 (шест) месеци радног искуства на одговарајућим пословима

 

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.