Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године као и одредаба чланова 7 , 8, 9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено времепо основу замене до повратка радника са боловања  са пуним радним временом на послове доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;
 • спроводи здравствену заштиту становништва;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; - утврђује време и узрок смрти.
 • придржава се плана и програма едукације;
 • по одобрењу руководиоца организационе јединице и уз надзор лекара специјалисте учествује у свим активностима у оквиру организационе јединице у коју је распоређен, и у складу са планом и програмом специјализације;
 • узима активно учешће у визитама које води начелник организационе јединице у коју је распоређен, односно шефови подјединица;
 • по одобрењу руководиоца организационе јединице даје обавештења родитељима о стању болесника по утврђеном распореду;
 • по потреби дежура односно је приправан, а у складу са одредбама Посебног колективног уговора и Одлуком директора;
 • током дежурства одговоран је шефу дежурне екипе;
 • прати новине у науци и техници и даје предлоге за њихову примену;
 • учествује у раду Стручног колегијума Клинике;
 • по потреби учествује у раду конзилијума, одељенским визитама у другим организационим јединицама;
 • заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинских апарата и стање инвентара;
 • одговоран је за уредно вођење медицинске документације;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје специјализације;
 • учествује у научноистраживачком раду, здравственом васпитању и едукацији здравствених радника;
 • учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и начелнику службе за коју се едукује.

 

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

              -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине,

              - положен стручни испит

              -  познавање рада на рачунару,

              -  познавање најмање једног светског језика,

              -  лиценца

              - просечна оцена студирања преко 8,5

              - пожељно је искуство у раду са педијатријском популацијом  у установама терцијарног нивоа здравствене заштите

 

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ И ЕДУКАЦУЈУ ЗАПОСЛЕНИХ - 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • готокопија лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.

 

Уколико кандидат жели да конкурише на више расписаних конкурса за пријем доктора медицине од стране Универзитетске клинике, потребно је да на сваки конкурс  пошаље посебно пријаву. 

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.