Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-4390 од  18.11.2019. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

             

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - повећан обим посла

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  повећан обим посла у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Фармацеутски техничар ................................................................................ 1 извршилац

      - за рад  у  Апотеци  - медицинско снабдевање

 

 1. Помоћни радник ....................................................................................................... 1 извршилац

      - за рад у кухуњи

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1   морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу -   смер фармацеутски техничар и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

 • доказ о имунизацији Хепатитис Б    

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем   2 морају имати  завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - замена за привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  замена за привремено досутног запосленог  у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици .................................................. 1 извршилац

       - за рад у Биохемијској лабораторији

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1   морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу -   смер лабораторијски техничар и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

 • доказ о имунизацији Хепатитис Б    

 

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 19.11.2019. године до 28.11.2019. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање