Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 106/2018)   Директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – Одељење опште хирургије 3,Служба опште хирургије,Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 06 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.   Извршилац 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена Средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца.            

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се  раде,  као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада оделења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару на оделењу и шефу оделења којима је непосредно и одговорна за свој рад.

 

2.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – Одсек за продужено лечење и негу-Одељење за продужено лечење и негу терминалних стања, Служба интерне медицине,Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 06 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.                                    извршилац 1                                

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена Средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца.            

Опис: Врши послове везане за побољшавање квалитета лечења пацијента уз поштовање  етичких  принципа и савремених ставова лечења  у  медицини са негом  стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите интервенцијама које се раде, као и прегледа. Даје инекције и прописану терапију пацијентима ординирану од стране  доктора медицине са одсека , врши исхрану, тоалету,  превијање, негу стоме , негу трахеостоме , хегу  тубуса , негу и превенцију декубиталних рана  уз надзор доктора медицине. обавља негу болесника који се у оквиру  наставка лечења налазе на респиратору. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе, учествује у спровођењу мера реанимације. Одржава инструментарију у исправном стању и у  стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред, обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона. Уредно води листу пацијената  протокол болесника и сву потребну прописану документацију. Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу лекара одсека, шефа одсека, и главне сестре одсека

којима   непосредно и одговара за свој рад.

 

3.Медицинска сестра-техничар у амбуланти – Психијатријска амбуланта, Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до повратка одсутне запослене са боловања, са пуним радним временом.            извршилац 1                                             

            

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена Средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца.            

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се раде, као и код прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање уз надзор доктора  медицине. Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о  попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред, обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Уредно води протокол болесника и  сву другу потребну прописану документацију. Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу главне медицинске сестре-техничара, односно налогу начелника службе и помоћника директора Сектора заједничких медицинских послова  којима непосредно и одговара за свој рад.

Радно место са повећаним ризиком.

                                                                                                                               

4.Домар-мајстор одржавања-одржавање машинских инсталација и опреме   - Машински одсек са термоенергетиком-Служба за техничке послове, на одређено време до 6 месеци,због повећаног обима посла, са пуним радним временом

  извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

 

Услови: Средње стручно образовање у трајању од три године, Завршена   кв  школа машинске или електроструке, 6 месеци радног искуства.

Опис:  Одржава и поправља све врсте моторних погона са аутоматском командом. Врши одржа-вање и отклањање једноставнијих кварова на лифтовима и поправку сложених делова лифтова и агрегата. Одржава и поправља термичке уређаје. Врши одржавање, поправку и  пуњење свих врста фриго уређаја. Врши одржавање и поправку моторних погона климатизације, вентилације и погона са аутоматском командом постројења котларнице, праоне и кухиње. Помаже у одржавању агрегата, лифтова и одржавање свих техничких уређаја. Ради  и друге послове из домена своје стручности, а по налогу шефа и  начелника службе којима непосредно и одговара за свој рад.

 

 

5.Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге   - Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до повратка запослене са боловања, са пуним радним временом

  извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови; Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

 

Опис: Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у    којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду  рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова,ходника,чекаоница и др.).Када не врши посао чишћења односно одржавања хигијене на оделењу у обавези је да онда помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника, учествује у допремању  санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране идр.). Стара се о  исправности средстава која су јој дата на употребу задужена је и финансијски  одговара за потрошњу и употребу истих.О свим неправилностима обавештава  главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о  истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне   сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад. 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

- Фотокопија лиценце (Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије)

- Уверење о положеном курсу хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима ( за спремачицу ).

 - Фотокопија важеће личне карте,

   -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    -Потврда о радном искуству (домар/мајстор одржавања)

Напомена: Кандидати који буду изабрани по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                              ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                         СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                         др Живко Врцељ