Oпшта болница Сента

На основу члана 7 и 8 Колективног уговора код Опште болнице Сента, директор Опште болнице Сента расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

             Општа болница Сента расписује Јавни оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, следећих кадрова: :

 • медицинска сестра/техничар  на осталим болничким одељењима 2  извршиоца, до повратка привремено одсутних запослених;

 

 • радник одржавања одеће у перионици - 1  извршилац, због повећаног обима посла до 6 месеци.

II

               а) Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I под редним бројем 1.) овог Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента.

               Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

 • средње образовање медицинске струке

Додатна знања/ испити/ радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца или Решење о упису у комору;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

б) Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I под редним бројем 2.) овог Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента.

               Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

 • основно образовање

III

 

   Уз пријаву се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији следећа документа:

 

 • за послове под а):
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 • за послове под б):
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне и економско-финансијске послове Опште болнице Сента.

VI

 

               Јавни оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на огласној табли Опште болнице Сента.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента.

                Пријаве се подносе на адресу: Општа болница Сента, 24400 Сента, ул. Карађорђева бр. 64., или непосредно у управи код секретара Опште болнице Сента.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

               Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Опште болнице Сента. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 024/815-111.               

             

                                                                                    

В.Д. ДИРЕКТОРА

Опште болнице Сента

Др Беата Чаки