Дом здравља Крагујевац

На основу  члана 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр:01-5225 од 19. 06.2019. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-200/2018-02 од 20.08..2018.године и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава  51 Број:112-5266/2018. године од 06. јуна 2018. године  и Одлуке директора бр:01- 8729 од 25.10.2019. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

 

ОГЛАС   ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР  на неодређено време, са пуним радним временом за рад у  Служби поливалентне патронаже    Дома  здравља Крагујевац – 2 извршиоца

Опис послова: Утврђен Правилником  о организацији   и  систематизацији  послова  Дома здравља Крагујевац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове

Високо образовање

 • на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • положен стручни испит,
 • лиценца за рад
 • положен возачки испит „Б“ категорије
 • најмање шест месеци  радног искуства у звању више односно струковне медицинске сестре

 

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :

 

           

 • Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона
 • Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу или решење о упису у именик коморе
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)
 • Уверење о држављанству РС
 • фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту
 • приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Др Василије Антић спец. интерне медицине